NC-SHOW (nicrosoft.net) » 钚铑铬 (ncblog.net) 注册 | 登陆 | 归档
   钚铑铬首页 箴言


Lythm说

日期: 2004-09-20, 06:21   共 9,852 次阅读

人生最快乐的就是能够随心所欲的做些低智商的事情!

本篇日志简短地址:http://ncblog.net/38/
前一篇:
后一篇:
现在只有1个评论
§白领书生§ @ 2004-09-22   15:10 留言:
    生活讓人做高智商的事 有空大家也做一些低智商的事情 讓自己快樂 :lol:

Trackback url | Rss 2.0
  NC-BLOG v4 based on WordPress     版权所有© 2004-2018, 东日制作室     内容版权© Nicrosoft